Reklamace a odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost 4IQ Group s.r.o., se sídlem Krátká 123, 73541 Petřvald, identifikační číslo: 08323330, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

Formulář odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde v PDF nebo DOC.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 •          Adresát
  Internetový obchod:
 •          Provozovatel:             4IQ  Group s.r.o.
 •          Se sídlem:                    Krátká 123, 735 41 Petřvald
 •          IČ/DIČ:                          IČO: 08323330 DIČ: CZ 7252055547
 •          E-mailová adresa:    
 •          Telefonní číslo:           +420 608 000 622   
 •          Oznamuji/oznamujeme (*),

o   že tímto odstupuji/odstupujeme (*)

o   od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

o   Datum objednání a č.objednávky (*)

 •          Jméno a příjmení spotřebitele
 •          Adresa spotřebitele
 •          Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 •          Datum(*)

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Formulář odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde v PDF nebo DOC.